Donation of 1.000 euros to NGO “Ark of the World”

Sustainable development - Corporate responsibility

Donation of 1.000 euros to NGO “Ark of the World”

Donation of 1.000 euros to NGO Kivotos tou Kosmou